SPLOŠNA DOLOČILA

TM Potovanja, center za poslovna potovanja d.o.o., ki se trži pod blagovno znamko UNIGLOBE TM Travel (v nadaljevanju UNIGLOBE), prodaja:

  • Letalske vozovnice v imenu prevoznika in za njegov račun.
  • Najem vozil v imenu Rent a Car podjetja in za njegov račun.
  • Nočitev v hotelih in drugih možnostih nastanitve v imenu upravljalca in za njegov račun.
  • Turističnih aranžmajev, ki jih UNIGLOBE organizira sam, v lastnem imenu in za svoj račun.
  • Turističnih aranžmajev, ki jih UNIGLOBE ne organizira sam, v imenu organizatorja in za njegov račun.

UNIGLOBE vedno nastopa kot informator, stranka pa kot koristnik turističnih storitev. V primeru letalskih prevozov odnos med potnikom in letalskim prevoznikom določajo različni sporazumi v mednarodnem potniške prometu, ter pogoji in navodila posameznega prevoznika.

POVPRAŠEVANJE IN PRIJAVA

Potnik lahko povprašuje za določene lete v poslovalnici UNIGLOBE-a, telefonsko, po elektronski pošti ali preko spletne strani UNIGLOBE-a. Povpraševanje je lahko pisno ali ustno in je za stranko nezavezujoče. Naša ponudba je odraz cen in razpoložljivosti v tistem trenutku in je le informativna. Za zagotovitev cene se je potrebno prijaviti. Prijava je lahko pisna ali ustna, vsebovati pa mora vse podatke, potrebne za rezervacijo sedežev na letalu. Ob izvršeni prijavi potnik dobi kodo rezervacije in s tem se šteje, da je pogodba sklenjena. Prijava je za potnika zavezujoča v odnosu do UNIGLOBE-a, kot posrednika. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi rezervacije letalske vozovnice. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo kupnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, konkludentno dejanje, ki nakazujejo na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov. Podatki zahtevani za izvršitev rezervacije se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, pomeni da je rezervacija sedeža neveljavna in nična, potnik pa odgovarja za stroške oz. posledice nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potniku zagotavlja sedež na rezerviranem letu, skladno s pogoji o rezervaciji sedeža. Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem, ko UNIGLOBE pisno ali ustno posreduje potniku kodo izvršene rezervacije.

CENA LETALSKE VOZOVNICE IN PLAČILO

Cena letalske vozovnice vključuje stroške prevoza potnika in pripadajoče prtljage, do teže, ki jo določi letalski prevoznik. Teža prtljage, katere prevoz letalski prevoznik opravi brezplačno, se razlikuje glede na končni cilj potovanja. Za prtjago, ki presega dovoljeno težo potnik plača prevoznino ločeno, skladno s cenikom letalskega prevoznika. Rezervacija potniku zagotavlja ceno prevoza in mesto na rezerviranem letu le do določenega roka od dneva opravljene rezervacije. Do tega roka je potrebno vplačati celotno kupnino letalske karte z vsemi taksami in pribitkom UNIGLOBE-a, v nasprotenem primeru je rezervacija samodejno izbrisana s strani letalskega prevoznika in za to UNIGLOBE ne odgovarja. Cene letalskih vozovnic so izražene v valuti države začetka potovanja in preračunane iz osnovne valute v EUR po medvalutnem razmerju, ki ga določi prevoznik. Cena vozovnice se obračuna v EUR po tečaju veljavnem na dan izdaje vozovnice. Vozovnico se izda vedno po vplačani kupnini letalske karte razen, če ni z naročnikom sklenjena drugačna pogodba. Prevozniki si pridržujejo pravico do spremembe cen in pogojev nakupa vozovnic brez predhodnega opozorila.

LETALIŠKE IN VARNOSTNE PRISTOJBINE

Poleg cene letalske vozovnice, je potnik ob nakupu potnega dokumenta-vozovnice dolžan poravnati tudi stroške letaliških in varnostnih pristojbin za letališča in prevoznike, za katera je to potrebno. Nekatera letališča pristojbine zaračunavajo na licu mesta in niso zajete v pristojbine zaračunane ob nakupu vozovnice. UNIGLOBE pristojbine v celotnem znesku odvaja prevoznikom. UNIGLOBE stranko/potnika obvešča o znesku pristojbin le za letališča, za katera je pristojbine potrebno vplačati ob nakupu letalske vozovnice. Višina pristojbin se spreminja, glede na navodila pristojnih organov v imenu katerih se pristojbine zaračunavajo. Pristojbine so izražene v lokalnih valutah letališč in se preračunajo v EUR po menjalniškem tečaju veljavnem na dan nakupa vozovnice.

PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na kraju samem v ustrezni valuti in po določilih pristojnega letalskega prevoznika. UNIGLOBE na željo potnika najavi prtljago s težo večjo od dovoljene, ali prtljago posebnih dimenzij prevozniku, ne odgovarja pa za višino nadomestila povezanega s tovrstno prtljago. Vsa nadomestila glede izredne prtljage so izključno v pristojnosti prevoznika in UNIGLOBE glede tovrstne prtljage in nadomestil zanjo ne prevzema nikakršne odgovornosti. Podatki o višini nadomestila s strani UNIGLOBE-a so informativne narave, na osnovi obvestil, ki jih UNIGLOBE občasno dobi od prevoznika in UNIGLOBE-a ne obvezujejo z ničemer. Vse pritožbe povezane z višino nadomestila za prevoz viška prtljage morajo biti naslovljene direktno na prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. UNIGLOBE ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravlila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

POTNI DOKUMENTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in UNIGLOBE za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je potreben, pridobiti vizume ali druga zahtevana potrdila za države, v katere oz. preko katerih potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, UNIGLOBE ne odgovarja za nastale stroške. V primeru, da potniku ureja vizum UNIGLOBE, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov UNIGLOBE potniku ne vrača. UNIGLOBE ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje UNIGLOBE-a pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške deležencem potovanja zgolj potnik sam.

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi predpise vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu in vsem sopotnikom.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da potuje na območje, za obisk katerega so zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. UNIGLOBE ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi rezervacije ali letalske vozovnice na mestu, kjer se je prijavil.V tem primeru ima UNIGLOBE pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi, v višini navedeni v paragrafu stroški rezervacije. Prav tako UNIGLOBE potniku ne vrača stroškov poštnine, če so bili le-ti ob nakupu zaračunani. Glede vračila kupnine prevoznega dokumenta in pripadajočih pristojbin oz. plačila stroškov nastalih z odpovedjo, veljajo pogoji pristojnega letalskega prevoznika, o katerih je bil potnik obveščen ob rezervaciji/ nakupu. Kupnino ali njen del, glede na pogoje prevoznika, lahko UNIGLOBE vrne potniku le v primeru, da ta vrne prevozni dokument v celoti in ko UNIGLOBE od prevoznika dobi povrnjen znesek kupnine.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

V primeru da je bila storitev prevoza pomanjkljivo ali ni bila opravljena, je potnik dolžan pridobiti ustrezno potrdilo s strani prevoznika, ki take storitve ni opravil ali jo je opravil pomanjkljivo (potrdilo o odpovedi leta, zamudi, izgubljeni prtljagi, ipd.). Potnik pisno reklamacijo naslovi na prevoznika, ki je za reklamacijo odgovoren – glede na ustrezno potrdilo. Reklamacija mora biti napisana v Angleškem jeziku ali uradnem jeziku države, kjer ima prevoznik svoj sedež. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete in pomoč lahko obrnete na UNIGLOBE. UNIGLOBE v nobenem primeru ne odgovarja za pomanjkljive ali neopravljene storitve letalskih prevoznikov in zanje ne prevzema materialne ali druge odgovornosti.

UVELJAVLJANJE ZAVAROVANJA RIZIKA ODPOVEDI

Vsak potnik/stranka mora v primeru uveljavljanja pravic iz naslova Zavarovanja rizika odpovedi osebno na zavarovalnici – kjer je zavarovanje napravljeno – vložiti zahtevek za povračilo zneska. V primeru, da mu ta zahtevek izpolni in pošlje na zavarovalnico UNIGLOBE se mu obračuna dodatni administrativni strošek v višini 10EUR

DOSTAVA

UNIGLOBE dostavo prevoznih dokumentov na območju države ne zaračunava dodatno, v primeru, da je dostava v roku štirih (4) delovnih dni po prejeti kupnini na račun UNIGLOBE-a, za potnika sprejemljiva. Če potnik želi dostavo v krajšem roku, UNIGLOBE zaračuna stroške take dostave v višini 9,00 EUR. UNIGLOBE za dostavo pošiljk koristi storitve Pošte Slovenije. UNIGLOBE v nobenem primeru ne odgovarja za kvaliteto in točnost opravljenih storitev dostave in ne odgovarja za morebitne nastale stroške. Navedeni roki dostave so povzeti po pravilniku Pošte Slovenije in UNIGLOBE zanje ne jamči.

NAJEM VOZILARENT A CAR

UNIGLOBE posreduje najem vozil različnih družb in nastopa v vlogi informatorja. Pogoji rezervacije, najema in plačila so v skladu s pogoji Rent-a-Car družbe. UNIGLOBE ob rezervaciji ne jamči točnega tipa vozila, ampak le kategorijo. Cena najema vozila vključuje poleg najema vozila doplačila, ki so navedena na napotnici/vaucherju, ki ga stranka/najemnik preda Rent-a-Car družbi, kjer prevzame vozilo. Gorivo v nobenem primeru ni vključeno v ceno najema. Ob prevzemu vozila stranka/najemnik in Rent a Car družba skleneta pogodbo o najemu vozila, ki lahko vključuje dodatne storitve, ki na napotnici/voucherju niso navedene in jih v tem primeru stranka/najemnik poravna na licu mesta po končanem najemu. UNIGLOBE ne odgovarja za pogoje Rent a Car družbe navedene na najemni pogodbi, ki jih je najemnik sprejel ob podpisu, kot tudi ne za dodatne stroške nastale iz tega naslova. Stranka/najemnik s podpisom pogodbe potrdi, da je bil o pogojih obveščen in sprejema vse obveznosti, ki iz tega izhajajo. Stranka/najemnik si mora za vse najeme v tujini priskrbeti mednarodno vozniško dovoljenje, ki ga mora uporabljati, skladno s predpisi, skupaj z nacionalnim (mednarodno vozniško dovoljenje ni veljavno brez nacionalnega). Ob prevzemu vozila, Rent a Car družbe od stranke/najemnika zahtevajo garancijo v obliki veljavne kreditne kartice izdane na najemnikovo ime, za primer dodatno nastalih stroškov (gorivo, poškodba vozila, itd.). V primeru, da najemnik kreditne kartice nima, se po pravilih Rent a Car družbe lahko določi drugačna oblika garancije (depozit) v različni višini. UNIGLOBE ne odgovarja za strankino/najemnikovo nezmožnost poravnati višino depozita in je v takem primeru upravičena do povračila stroškov posredovanja najema, čeprav le-ta ni bil realiziran. V nobenem primeru UNIGLOBE ne odgovarja za stroške nastale iz uporabe najetega vozila. Morebitno reklamacijo, povezano z najemom, ureja stranka/najemnik direktno s pristojno Rent-a-Car družbo. Za nasvet se lahko obrne na predstavnika UNIGLOBE-a.

TURISTIČNI ARANŽMAJI

V primerih turističnih aranžmajev, ki jih organizira UNIGLOBE, so veljavni pogoji poslovanja določeni posebej za vsak organiziran aranžma. V primerih, da UNIGLOBE ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila in povračila stroškov so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Šteje se, da UNIGLOBE prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

h2.STROŠKI REZERVACIJE

UNIGLOBE® Online Paket

Dostop do UNIGLOBE® portala in možnost opravljanja rezervacij ter načrtovanja potovanja vključeno z izdelavo osebnih profilov.

Cena/Vozovnico €20

UNIGLOBE® Express

Rezervacije z znano destinacijo, prevoznikom, datumom in uro leta.
Naročilo preko faxa ali e-pošte.
Ekonomski razred.
Plačilo preko kreditne kartice.

Evropa € 25
Medcelinska potovanja € 55

UNIGLOBE® Polni paket

Rezervacije za kompleksna povpraševanja z več prestopanji / variabilnimi dnevi.
Ponudba alternativnih letov.
Multiple rezervacije, sledenje e-kuponov.
Brezplačna stornacija.
Uporaba Travel Manager-ja.

Ekonomski razred
Evropa € 30
Medcelinska potovanja € 60
Nad 4 segmenti € 15/segment

Poslovni razred
Evropa € 45
Medcelinska potovanja € 90
Nad 4 segmenti € 30/segment

Drugo
Doplačilo za vozovnico letalske družbe, ki ni v slovenskem BSP-ju in jih v Sloveniji ni mogoče izdati. € 30

Nakup prevoza nizkocenovnega prevoznika € 30
Nakup železniških prevozov 10% vrednosti zneska ali min. 30€
Rezervacija hotela preko UNIGLOBE sistemov BREZPLAČNO
Rezervacija in plačilo hotela 10% vrednosti zneska ali min. 30€
Spremembe in refundacije € 30
Rezervacija in plačilo najema vozila € 20
Prijavnina aranžmaja € 10
Uporaba naše kreditne kartice 10% vrednosti zneska ali min. 30€ (kotizacije, nakupi preko spletne strani)

Veljavno od 1.1.2011 do preklica.
Vse cene storitev rezervacije letalskih kart so oproščene DDV po 2. odstavku 49.člena ZDDV-1. Vse ostale cene storitev vključujejo davek na dodano vrednost skladno z Zakonom o DDV.

OPOZORILO

Smatra se, da stranka soglaša s splošnimi pogoji ob prijavi, plačilu storitev ali plačilu varščin za določeno storitev UNIGLOBE-a. Vse eventuelne spore, ki jih potnik in UNIGLOBE ne bi mogla sporazumno rešiti, bo reševalo temeljno sodišče v Ljubljani.

TM Potovanja d.o.o. / TM Travel Ltd.

Dunajska cesta 56 – 1000 Ljubljana – Slovenija

Tel.: 01 620 45 10 – Fax.: 01 620 45 14

Email: info@uniglobetmtravel.si

Matična št.: 1430700

VAT ID št.: SI96796391 Smo davčni zavezanec.

Poslovni račun: 10100-0044476920 pri Banki Koper d.d. , PE Brdo

Reg. vpis. št. 1/32221/00, pri Okrožnem sodišču v Ljubljani , Osnovni kapital: 12..519 €

TM Potovanja d.o.o. - Tehnološki Park 18 - 1000 Ljubljana - +386 (0)1 620 45 11